10 Stappenplan verduurzaming en onderhoud VvE’s

Veel VvE’s staan voor de opgave om hun woongebouw te renoveren en te verduurzamen. Gedwongen door hoge energielasten en door noodzakelijk onderhoud én vanwege een haalbare financiering gaan die twee zaken vaak hand in hand. Daarnaast is het een fijne bijkomstigheid als de ingrepen bijdragen aan de leefbaarheid, het aanzien van het complex in de wijk en natuurlijk de waarde van de eigen woningen.

Maar hoe pak je zoiets nu aan als VvE? Moeten we een adviseur inschakelen, of een architect en wat kost dat en wat levert dat dan op? En hoe zetten we de uitvoeringsvraag in de markt? Krijgen we daarmee uiteindelijk wel het juiste bedrijf over de vloer dat integraal verantwoordelijkheid op zich neemt en weet hoe je met minimale overlast in bewoonde staat het werk kwalitatief goed uitvoert? En hoe regelen we de financiering en wat is de waardestijging na uitvoering van de werkzaamheden?

Allemaal logische vragen die wij bij VvE’s tegenkomen. Heilijgers heeft op basis van ervaring daarom een 10-stappenplan opgesteld. Daarbij komen we van grof naar fijn in een transparante samenwerking met het VvE-bestuur tot een succesvol project. Van initiatief tot oplevering. Het 10-stappenplan is zodanig ingericht dat snel duidelijkheid ontstaat over de haalbaarheid van de verduurzaming, zowel technisch als financieel. De investering om hierachter te komen is overzichtelijk en het proces biedt in een vroeg stadium de mogelijkheid om afscheid van elkaar te nemen als het doel niet haalbaar blijkt.

Onafhankelijkheid borgen en zoeken naar financiële middelen
Heilijgers werkt samen met een aantal vaste adviseurs op het gebied van architectuur, energieberekeningen, bouwfysisch- en brandveiligheidsadvies, constructieve berekeningen en eventueel VvE-beheer. Samen met deze adviseurs trekt Heilijgers de kar. Om onafhankelijkheid te borgen vinden wij het belangrijk dat de VvE zich laat bijstaan door een inhoudelijk deskundige en onafhankelijke partij. U kent deze partij wellicht zelf, bijvoorbeeld je VvE-beheerder. Zo niet dan kunnen wij u in contact brengen met partijen die bewezen hebben deze rol uitstekend te kunnen vervullen. Experts waar wij ervaring mee hebben zijn bijvoorbeeld Seinenergie en VvE Metea.

De reden voor het inschakelen van een dergelijke partij is drieledig:

 1. De leden van de VvE zullen een technische en financiële toets op Heilijgers verlangen voordat er besluiten genomen worden;
 2. Een dergelijke partij kan in een vroeg stadium de financiële haalbaarheid voor de VvE toetsen en ook de invloed van de verduurzamingsmaatregelen op de MeerJaren Onderhoud Begroting (MJOB) in kaart brengen. Dit zodat de leden zicht krijgen op de toekomstige (onderhouds)kosten en besparingen;
 3. Een dergelijke partij boort kanalen aan naar mogelijke subsidies en/of laagrentende, langlopende leningen.

De koninklijke weg
Op basis van onze uitgebreide ervaring met verduurzamingsopgaven bij woningcorporaties en VvE’s beschrijven onderstaand in 10 stappen op hoofdlijnen de koninklijke weg om het proces te doorlopen. Mochten we daarmee de indruk wekken dat iedereen in zijn of haar eigen hokje werkt, dan kunnen wij u geruststellen. In de praktijk werkt dat niet zo zwart-wit. Tijdens het proces is er onderlinge afstemming en vindt gestructureerd overleg plaats. Het gaat erom dat we met elkaar samenwerken, waarbij wij de kar voor de VvE trekken.

Het 10-stappenplan

 1. De VvE stelt een programma van wensen en eisen op (PVE) waarin de duurzaamheidsambities, huidige klachten en overige wensen tot uiting komen.
 2. Na een eerste kennismakingsgesprek selecteert de VvE Heilijgers als partij waarmee zij het project in principe verder wenst uit te werken.
 3. De VvE selecteert een onafhankelijke partij die hen bijstaat en de VvE administratief, financieel en juridisch doorlicht. Dat biedt duidelijkheid over de mogelijkheden die de VvE heeft. De uitkomst van dit onderzoek geeft aan of het onder stap 1 genoemde programma aangepast dient te worden op de lengte van de polsstok van de VvE.
 4. Er wordt een bouwteamovereenkomst met Heilijgers overeengekomen waarin staat wie wat doet, wat de uitkomst van het bouwteamproces moet zijn, hoe we weer afscheid van elkaar nemen als we niet met elkaar tot het gewenste resultaat komen en welke vergoeding daar tegenover staat.
 5. Heilijgers werkt op basis van het PVE een plan uit, al dan niet met varianten, en we geven daarbij de globale kosten aan. We zullen daartoe onderzoek doen in en aan het gebouw en bezoeken steekproefsgewijs een aantal woningen. We zoeken in deze periode ook contact met de gemeente om onze ideeën in een vroeg stadium te toetsen op draagvlak. Dit om verrassingen ten tijde van de definitieve aanvraag van de omgevingsvergunning te voorkomen. Ook brengen we in deze fase tijdig de maatregelen in kaart die getroffen dienen te worden voor de ontheffing op de Wet Natuurbescherming.
 6. De VvE beoordeelt, ondersteund door de externe adviseur, de voorstellen die wij hebben gedaan inhoudelijk en financieel. Ook de financiële haalbaarheid voor de leden wordt nogmaals getoetst. De uitkomst hiervan kan zijn dat het plan wordt bijgesteld en/of dat wij nog andere scenario’s onderzoeken. Als in het uitzonderlijke geval blijkt dat het project uiteindelijk toch niet haalbaar/financierbaar is dan ontbinden we de bouwteamovereenkomst en eindigt de samenwerking.
 7. We lichten de leden voor en als zij uiteindelijk met het benodigde aantal instemmen met een plan/scenario dat haalbaar blijkt, dan werken we dit plan in detail verder uit. Dat leidt tot een technische omschrijving, een planning, zo nodig de eerste tekeningen en berekeningen en een detailbegroting. De stukken die tijdens deze fase opgesteld worden vormen de basis voor de definitieve besluitvorming door de leden en zijn ook de onderleggers voor de aannemingsovereenkomst.
 8. Na positieve besluitvorming door de leden op het definitieve plan volgt de aannemingsovereenkomst waarin de afspraken over de realisatie worden vastgelegd. Ook worden daarin eventuele opschortende voorwaarden opgenomen met betrekking tot het verkrijgen van de omgevingsvergunning, de ontheffing op de Wet Natuurbescherming en het verkrijgen van financiering en subsidie door de VvE en/of de individuele leden.
 9. Nadat de aannemingsovereenkomst is ondertekend volgen de warme opnamen. Daarbij bezoekt onze uitvoerder die het werk gaat begeleiden iedere woning. Hij brengt daarbij specifieke situaties in kaart en licht één op één alle werkzaamheden en de planning nogmaals toe. Als individuele aanpassingen noodzakelijk zijn die afwijken van het algemene vastgestelde plan, dan wordt dat met de betreffende eigenaar besproken en worden eventuele consequenties in kaart gebracht. Ook wordt nu de definitieve aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend.
 10. Na een periode van bouwvoorbereiding en nadat de benodigde vergunningen en ontheffingen ontvangen zijn en de financiering van de VvE rond is, worden de opgedragen werkzaamheden uitgevoerd. Ten tijde van de oplevering checken we nogmaals of alle puntjes op de ‘i’ staan en geven we voorlichting over het gebruik van de verduurzaamde woning.

Vertrouwen, anderen vertellen het
Je kunt erop vertrouwen dat wij het bovenstaande proces vakkundig, professioneel en op een plezierige manier met je doorlopen. Om je daarvan te overtuigen laten wij graag onze opdrachtgevers aan het woord:

Benieuwd wat Heilijgers voor uw VvE kan betekenen? Neem dan contact op via het contactformulier of bel +31 (0)33 454 57 00.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.