Grip op kosten

Het managen van bouwkosten wordt steeds belangrijker. Duurzaam bouwen betekent efficiënt omgaan met grondstoffen. Het beheersen van het bouwproces en intensievere samenwerking met leveranciers en klanten.

De verwachtingen overtreffen zit in ons DNA. Dit zowel prijstechnisch als in functionaliteit en levensduur. Heilijgers levert de hoogste kwaliteit tegen de laagst mogelijke prijzen. Onze focus ligt hierbij op:

 • Lean bouwen met ketenpartners
 • BIM (Building Information Modelling)
 • Co-creatie
 • TCO (Total Cost of Ownership) en LCC (Life Cycle Costing)

Lean bouwen
Door onze bouwprocessen beter en logischer op elkaar af te stemmen verkorten we de bouwtijd en brengen we de loon-, materieel- en faalkosten omlaag. Planningen die vooraf zijn gemaakt, zijn niet langer vrijblijvend. Lean bouwen omvat echter meer dan plannen alleen: het is een mentaliteit. Goede afstemming in de uitvoering, maar vooral ook tijdens de voorbereiding is cruciaal. Dagelijks inventariseert het bouwteam hoe de taken gezamenlijk kunnen worden opgepakt, zodat alle overlappingen uit het proces verdwijnen en er proactief wordt gedacht.

Lean bouwen betekent voor Heilijgers:

 • Dat wij werken met een projectteam, geleid door één eindverantwoordelijke;
 • Dat alle betrokken partijen zich inzetten voor teamgeest en vertrouwen;
 • Dat er in de voorbereidingsfase frequent en zorgvuldig wordt afgestemd;
 • Dat er in de uitvoering dagelijks overlegd wordt tussen uitvoerders en voorlieden;
 • Dat afwijkingen van de planning vooraf en tijdens de bouw worden voorkomen.

Building Information Modelling (BIM)
Het centrale idee achter BIM is een digitaal driedimensionaal gebouwmodel waarin alle gegevens van het ontwerp-, bouw- en beheerproces zijn geïntegreerd en waarin door alle bij het proces betrokken partijen, gezamenlijk wordt gewerkt.

Doordat dit open platform toegankelijk is voor alle betrokkenen – zoals architecten, onderaannemers en installateurs – verdwijnen veel overlegstructuren, waardoor het proces sneller en efficiënter verloopt.

Werken met BIM zorgt bovendien voor het terugdringen van faalkosten in realisatie, beheer en gebruik van gebouwen. Voor opdrachtgevers (en hun gebouwenbeheerders) biedt BIM grote voordelen in het kader van contractmanagement en vastgoedmanagement, maar ook ten behoeve van kwaliteitsmanagement.

Co-creatie
Co-creatie is een krachtig concept dat wij gebruiken voor het ontwerpen met kopers, die meedenken bij zowel de ontwikkeling als de bouw van de woning, de buurt en de wijk. Van idee en design, tot realisatie en nazorg. Essentieel is de gemeenschappelijke focus is op de doelen van de betrokken partijen – zoals bijvoorbeeld kopers, woningbouwcorporatie, architecten, projectontwikkelaar en de aannemer. Iedere partij levert toegevoegde waarde binnen zijn eigen discipline met als resultaat: meer tevreden kopers en een groeiend aantal bouwinnovaties.

Voordelen van co-creatie:

 • Betere kwaliteit voor lagere kosten;
 • Snelle inpassing van woonwensen en hogere klanttevredenheid;
 • Betrouwbaardere doorlooptijd doordat we kiezen voor een gezamenlijk proces;
 • Snellere doorloop van projecten;
 • Minder faalkosten;
 • Innovatiekracht door open proces;
 • Meer werkplezier doordat er beter wordt samengewerkt.

Total Cost of Ownership (TCO) en Life Cycle Costing (LCC)
De initiële bouwkosten bedragen slechts een fractie van de totale kosten tijdens de gehele levenscyclus van een gebouw. Heilijgers realiseert aansprekende kostenreducties op beide fronten.

Enerzijds kiezen we voor een betaalbaar en onderhoudsbewust ontwerp, anderzijds rekenen we de exploitatie door. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen van bouwkeuzes voor de energie- en onderhoudskosten? Wat zijn de exploitatiekosten op de lange termijn?

Heilijgers maakt deze kosten inzichtelijk en helpt hiermee bedrijven, corporaties, overheden, zorginstellingen en vastgoedbeheerders grip te krijgen op hun huisvestingskosten over de gehele levenscyclus.