Duurzaamheidsbeleid

Toekomstbestendig bouwen
Heilijgers richt zich bij de ontwikkeling van haar projecten op een samenleving waarin we zo min mogelijk gebruik maken van fossiele energiebronnen, die gebaseerd is op een circulaire economie in een gezonde, klimaat robuuste en kwalitatief goede leefomgeving.

Daarom streven wij naar:

  1. Energie neutrale/energiepositieve gebouwen
  2. Circulair bouwen
  3. Klimaat adaptieve gebouwen
  4. Natuur inclusieve gebouwen
  5. Duurzame mobiliteit
  6. Gezonde leefomgeving

Per thema zijn onze ambities onderstaand beschreven. Per project kiezen wij voor het best passende ambitieniveau uit bijlage 1 ‘Toetsingskader’, gebaseerd op het Convenant Duurzame Woningbouw van de provincie Utrecht. Wij zetten ons actief in om minimaal te voldoen aan niveau brons met het streven naar niveau zilver of goud voor zover dat binnen onze invloedsfeer valt. Daarbij geldt: ‘Comply or Explain’.

duurzaamheid beleid toekomstbestendig bouwen

Ons duurzaamheidsbeleid sluit aan op de landelijke doelstellingen op het gebied van CO2-reductie, circulariteit en de energietransitie.

Om onze ambities te bereiken zoeken we actief de samenwerking op met zowel publieke als private partijen om gezamenlijk oplossingen te vinden voor de duurzame uitdagingen waar we voor staan. We beseffen dat duurzaam bouwen mogelijkerwijs van invloed is op verdienmodellen en op de grondwaarde. Daar waar nodig gaan we op zoek naar de bekostigingsmogelijkheden voor investeringen, leren we welke baten het kan hebben en leren we hoe we het mogelijk kunnen maken.

Energie 
Heilijgers stelt hoge eisen ten aanzien van BENG 3 (aandeel hernieuwbare energie). Bij een hoog percentage duurzaam opgewekte energie wordt er direct minder gebruik gemaakt van energie uit fossiele bronnen met een lagere CO2-uitstoot tot gevolg.

Wij scherpen de eisen ten aanzien van BENG 1 (de maximale energiebehoefte) en BENG 2 (het maximale deel fossiele energie) niet aan. Dat zou leiden tot het gebruik van meer materialen en installaties met een negatief effect op de MPG-score en een hogere CO2-uitstoot.

Circulaire economie
Heilijgers verlaagt de milieubelasting van de materialen in een gebouw door verlaging van de MPG-score. Deze scherpen wij versneld aan naar 0,50 in 2025 in plaats van in 2030.

Vergunningsaanvragen worden uitgerust met een materialenpaspoort. De toekomstige herbruikbaarheid van toegepaste materialen wordt daarmee vergroot en het paspoort is het bewijs dat de gestelde indicatoren op het gebied van circulariteit zijn behaald.

Duurzame mobiliteit
Bij onze ontwikkelingen streven wij duurzame mobiliteit na. Binnen onze bedrijfsvoering wordt dat bereikt door het verminderen van reiskilometers, het stimuleren van elektrisch personenvervoer, het verminderen van het aantal auto’s en/of het stimuleren van duurzame vormen van vervoer. Op onze projecten dragen wij bij aan de beschikbaarheid van laadinfrastructuur en streven wij in overleg met gemeenten naar verlaging van de parkeernorm, rekening houdend met de afstand tot een OV-knooppunt en de inzet van deelmobiliteitsconcepten.

Klimaat adaptatie
Onze nieuwbouwprojecten maken we bestand tegen wateroverlast, droogte en hitte. Woningen worden in overleg met afdelingen Stedenbouw optimaal gesitueerd en gedetailleerd met oog op een comfortabele binnentemperatuur zowel in de zomer als in de winter. De openbare ruimte wordt robuust uitgevoerd en voorzien van een waterberging en/of een natuurlijke afwatering. De openbare ruimte is droogtebestendig en voorziet in voldoende schaduw.

Natuurinclusiviteit en biodiversiteit
Nauw verweven met de thema’s duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie en gezonde leefomgeving zijn onze ontwikkelingen gericht op het behouden, verbeteren en uitbreiden van biodiversiteit in de gebouwde omgeving.

Gezondheid
Heilijgers ontwikkelt gezonde woningen met een prettig binnenklimaat, vrij van schadelijke stoffen. De omgeving rond de woningen draagt bij aan het welzijn van mensen. Het doel is dat mensen zich gezonder voelen en minder last van stress hebben wat leidt tot een geringere zorgconsumptie.