Huisvesting scholen toekomstbestendig

Heilijgers Deltaplan ScholenSinds 1 januari 2015 ligt de verantwoordelijkheid voor buitenonderhoud bij het schoolbestuur, voor het binnenonderhoud waren de schoolbesturen al verantwoordelijk. De budgetten gaan niet meer naar het gemeentefonds maar naar de scholen zelf.

Sommige schoolbesturen denken dat er voor hen weinig zal veranderen. Zij nemen gewoon het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van de gemeente over of worstelen met het onderhoudsvraagstuk in de komende jaren. Een MJOP is een papieren document dat nog handen en voeten moet krijgen. Zo zal het MJOP jaarlijks geactualiseerd moeten worden; werkzaamheden moeten worden ingekocht, gecontroleerd en betaald. Dit vraagt om expertise en capaciteit. Wie gaat dat doen?

Heilijgers frisse scholenDeltaplan Scholen

Om te voorzien in de behoefte van schoolbesturen werken Scholen van Morgen, Grontmij, Heilijgers en bouwbedrijf A. Huurdeman samen in de organisatie Deltaplan Scholen. Het Deltaplan Scholen richt zicht op de integrale aanpak van strategievorming, exploitatie, onderhoud, een gezond binnenklimaat, belevingsaspecten, innovatieve indelingen en flexibiliteit in huisvesting. Maar ook financiering voor het haalbaar maken van investeringen en het beheersbaar maken van financiële risico’s is onderdeel van het plan. Het consortium werkt nauw samen met de gebruikers, maakt plannen op maat en werkt met prestatiegaranties.

Kosten voor onderhoud en energie van de deels sterk verouderde gebouwen drukken zwaar op het totale budget. Daarom is voor school- en gemeentebesturen de tijd rijp om de gebouwen integraal onder de loep te nemen. Het gaat ook om de lange termijn plannen waarin de ingrepen in huisvesting afgestemd zijn op de ontwikkeling van de school en het onderwijsconcept en op de ontwikkeling van de leerlingaantallen.

Schoolbesturen kunnen invloed uitoefenen op de omvang van locatie(s) en de vormgeving en inrichting van de onderwijsruimten. Een schoolbestuur kan daadwerkelijk de huisvesting krijgen die zij passend vindt voor haar onderwijsconcept. Tegelijk kan ingespeeld worden op de toekomstige schommelingen van het aantal leerlingen door bijvoorbeeld gebruik te maken van een flexibel huisvestingsconcept. Dit schept mogelijkheden voor andersoortig vastgoed dan een traditionele aaneenschakeling van klaslokalen.

Investeren en besparen

Een mogelijkheid om investeringen haalbaar te maken is de inzet van een Energie Service Company (ESCo). Hiermee worden toekomstige besparingen op energie en onderhoud ingezet ten behoeve van de voorinvestering om te komen tot betere gebouwen. Verduurzaming, onderhoud en klimaatverbetering worden voor de langere termijn hier in meegenomen, samen met de behoeften van de gebruiker. Want een toekomstbestendige school vergt naast energiebesparing ook een fris binnenklimaat voor optimale leerprestaties en een lager ziekteverzuim. En een indeling van de ruimte passend bij de gekozen onderwijsvorm. Besparingen op de gebouw- en energiekosten komen ten goede aan het onderwijsbudget.

Wilt u meer informatie over het organiseren van huisvesting voor scholen neem dan contact op het Herman Broekhuizen van Heilijgers, h.broekhuizen@heilijgers.nl of 033 45 45 700.

Geef een reactie

*