Visie op duurzaam

Leefbaarheid
De kwaliteit van elke omgeving wordt bepaald door de juiste balans tussen wonen, werken en recreëren. Een schaarser ruimte wordende ruimte vereist inventiviteit om woon- en werkfuncties te integreren zonder de veiligheid, de leefbaarheid en het milieu te verstoren. Woningen en gebouwen hebben een steeds grotere invloed op ons leefmilieu. In onze visie moeten ze ook verrassen en inspireren.

Beperking CO2 uitstoot
Wij zetten vooral in op het verkleinen van de CO2-uitstoot en nemen daarvoor deel aan het Carbon Disclosure Project (CDP). De grootste reductie van broeikasgassen kan gerealiseerd worden in meer duurzame exploitatie van gebouwen. Slechts 20 procent van de uitstoot van broeikasgassen is toe te rekenen aan productieprocessen. De overige 80 procent komt voort uit de exploitatie van afgeronde projecten. Dat betekent dat op dit punt de meest winst te behalen valt bij het bedrijfsonderdeel waar de publiek-private samenwerking is ondergebracht. Bij de bedrijfsonderdelen wordt gemeten en gestuurd op beperking van CO2-uitstoot van ondermeer bouwplaatsen, transport, eigen huisvesting en leveranciers/onderaannemers.

CO2 Prestatieladder
Heilijgers neemt de ambities met betrekking tot CO2 reductie serieus. We werken met de CO2 prestatieladder en hebben het certificaat op niveau 3. Het is een instrument dat stimuleert tot CO2 bewust handelen.

Zuinig met energie
Zowel tijdens ontwikkeling, bouw, onderhoud als beheer zijn wij ons bewust van de energetische bijdrage die we kunnen leven aan een duurzamere samenleving. Waar mogelijk reduceren we het (fossiele) energieverbruik zelf en maken we gebruik van groene stroom. Er zijn steeds betere alternatieve energiebronnen beschikbaar, zoals biomassa, wind- of zonne-energie. Innovaties die we doorvoeren in energieneutrale woningen of gebouwen.

We analyseren en benutten daarvoor de totale keten. Zo maken we bewuste keuzes voor lokale producten en duurzamere of energiezuiniger geproduceerde materialen. Ook het reduceren van afval en recycling zijn voor Heilijgers belangrijke issues om de bouwketen te sluiten.

Total Cost of Ownership (TCO) en Life Cycle Costing (LCC)
Als bestaand vastgoed energiezuiniger wordt gemaakt, kan daarmee 30% van het totale besparingspotentieel in Nederland worden gerealiseerd. Investeringen in energiebesparende maatregelen leiden tot stimulering van de werkgelegenheid, een waardestijging van vastgoed en kostenbesparingen bij bedrijven.

De initiële bouwkosten bedragen slechts een klein deel van de totale kosten tijdens de gehele levenscyclus van een gebouw.  Heilijgers realiseert aansprekende kostenreducties op beide fronten. Doordachte keuzes en investeringen in de ontwikkeling, bouwvoorbereiding en bouw leveren substantieel lagere exploitatie lasten. We realiseren dat ondermeer met duurzame bouwproducten en een gunstige energie balans.

3 P’s
Om richting en invulling te geven aan die visie heeft Heilijgers haar MVO-ambities ondergebracht in de bekende 3 P’s: People, Planet en Prosperity.

Dit betekent dat wij kiezen voor duurzaamheid gericht op de Mens, onze leefomgeving optimaliseren met als doel een Welvarender uitgangspositie te creëren voor Iedereen. En dat op Ondernemende, inspirerende, betrokken en professionele wijze.

Als het gaat om duurzaam ondernemen geven we graag het goede voorbeeld. Zo zijn wij mede-initiatief nemer van het ‘Kenniscentrum Duurzaam Bouwen‘ en participeren we in ‘Amersfoort Duurzame Stad‘ en rijden wij waar mogelijk in elektrisch aangedreven auto’s. Bezoekers van ons kantoor kunnen de elektrische auto opladen bij één van de oplaadstations.

Duurzame leverancier FIRA
In augustus 2014 heeft BAM inclusief Heilijgers het niveau Platinum behaald op het FIRA platform. Dat is de beoordeling voor zeer duurzaamheid, conform de richtlijnen van ISO 26000. Met de registratie op het FIRA platform en het behaalde niveau kunnen wij verklaren als leverancier te voldoen aan ISO 26000 richtlijnen.

Het FIRA Platform is een digitaal register waar bedrijven (leveranciers) hun MVO-prestaties zichtbaar maken aan klanten (inkopers). FIRA verifieert de informatie zodat deze betrouwbaar is. Het platform is bereikbaar via www.fira.nl

Gedragscode
Een van de eerste eisen die maatschappelijk verantwoord ondernemen stelt, is ethiek. Daarom heeft Heilijgers een gedragscode ingevoerd, die geldt voor alle onze medewerkers. Zo hebben we een vertrouwenspersoon waar medewerkers terecht kunnen als zij overtredingen constateren, of zelf tegen dilemma’s aanlopen.